Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

Vastuullinen liiketoiminta – Ympäristö

Wellspect HealthCaren tarjous >>

Yleiset vaatimukset

Tarjouksen jättävien yritysten on tehtävä järjestelmällistä ympäristötyötä. Sertifioitujen yritysten on toimitettava tarjouksen liitteenä ISO 14001:n tai EMAS:n mukainen sertifikaatti tai kerrottava sertifioinnista vapaassa tekstimuodossa.

Toimittajan ympäristöohjelma

Toimittajien ja alihankkijoiden ympäristöohjelmasta on pyydettävä lisätietoja.

 • Ympäristöystävällisten tuotteiden jatkuva kehittäminen
 • Sosiaaliset ja eettiset ympäristövaatimukset, toimintatapa
 • Ympäristötekijät tuotteiden valmistuksessa, mukaan lukien kuljetettavat pakkaukset
 • Alihankkijan ympäristöohjelma

Erityisen vaaralliset aineet

Erityisen vaarallisten aineiden osalta tutkimus ja kehitys on ollut monilla tuotealueilla melko nopeaa. Tuotteet koostuvat usein monista eri muovimateriaaleista, joiden on oltava yhteensopivia keskenään ja täytettävä tiukat toimintavaatimukset. Tästä syystä vaatimukset vaihtelevat tuotealueiden välillä jonkin verran. REACH-asetusta on noudatettava, ja toimittajan on jatkuvasti pysyttävä ajan tasalla ehdokasluettelon ja erityisesti vaarallisten aineiden osalta (erityistä huolta aiheuttavat aineet, SVHC).

Inkontinenssi / hydrofiiliset virtsakatetrit

Näiden tuotteiden kohdalla on viime vuosina otettu useita edistysaskelia, sillä yhä useammin ne tehdään materiaaleista, joiden ympäristövaikutus on pienempi. Näin hankinnoissa voidaan asettaa tuotteille vaatimuksia, jotka ovat REACH-asetuksen mukaisia. 

Vaadi siis seuraavaa:

 • PVC:tön ja ftalaatiton ympäristövalinta
  • Pienempi ympäristökuormitus
  • Dokumentoidusti vastaava tai parempi toimivuus
 • Ympäristöseloste
  • Selvitys tuotteen kokonaisvaikutuksesta ympäristöön, mukaan lukien pakkaukset ja kuljetukset

Suolen toimintahäiriö / huuhtelutuotteet 

Tuotteen invasiiviset osat, jotka joutuvat kosketuksiin käyttäjän limakalvojen kanssa, eivät saa sisältää erityisen vaarallisia aineita, kuten REACH-kemikaaliasetuksessa mainittuja kyseenalaisia ftalaatteja.

Lääkinnällisten laitteiden merkinnät

Merkinnät ja tiedot, jotka lääkinnällisissä laitteissa on EU:n alueella oltava, määräytyvät ennen kaikkea lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY, 14. kesäkuuta 1993, sekä lisäksi Ruotsin lääkelaitoksen määräysten LVFS 2003:11 mukaan. Pakkausten ja tuotteiden merkinnöistä on säädetty myös lääkinnällisiä laitteita koskevassa laissa (1993:584) ja asetuksessa (1993:876).
Hankintojen yhteydessä on asetettava ainoastaan sellaisia vaatimuksia, että edellä olevat tuotteiden tietoja ja merkintöjä koskevat vaatimukset täyttyvät, sillä muuten on vaarana, että vaatimukset ovat ristiriitaisia.

Corporate responsibility Environment wide

Wellspect HealthCaren tarjonta

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

Olemme maailmanlaajuisesti johtava innovatiivisten virtsarakon ja suolen toimintahäiriöiden hoitamiseen käytettävien tuotteiden ja palveluiden toimittaja, meillä on ISO 14001:n mukainen ISO-sertifiointi ja meidät tarkastaa kolmas osapuoli.

Yhteiset tavoitteemme ympäristön, terveyden ja turvallisuuden osalta ovat seuraavat:

 • Proaktiivisuus Ympäristön suhteen – suhtaudumme ympäristövastuusemme erittäin vakavasti ja kannustamme sellaisten prosessien ja tekniikoiden kehittämiseen ja käyttämiseen, jotka pienentävät ympäristövaikutusta. Pyrimme minimoimaan toimintamme sekä tuotteidemme ja palveluidemme vaikutuksen ympäristöön soveltamalla vähentämisen, uudelleenkäyttämisen ja kierrättämisen periaatteita. Valitsemme aina mahdollisuuksien mukaan ensisijassa uusiutuvia resursseja.
 • Huolellisuus Työntekijöidemme terveyden ja hyvinvoinnin suhteen. Työskentelyolosuhteillamme varmistetaan, että työntekijämme suoriutuvat hyvin, työskentelvät turvallisesti, pysyvät terveinä ja sitoutuneina sekä nauttivat työstään. On tärkeää, että työntekijöiden työelämä ja henkilökohtainen elämä ovat tasapainossa, jotta he pystyvät toimimaan kestävällä tavalla.
 • Tarkkuus Voimassaolevien lakisääteisten vaatimusten ja muiden meihin vaikuttavien velvoitteiden noudattamisen suhteen. Pyrimme saamaan toiminnastamme kokonaisnäkökulman, jossa painotamme ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä suuntaviivoja kaikissa organisaatiomme osissa mukaan lukien yhteistyökumppanien valinnassa.
 • Vahva sitoutuneisuus Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme kestävän tulevaisuuden eteen. Jotta voisimme hoitaa vastuumme yhteiskunnassa ja samalla vahvistaa kilpailuasemaamme, on jatkuva toiminnan parantaminen ehdoton edellytys.

Painopistealueet

Käytäntömme tarjoaa kehykset toiminnoillemme, tavoitteillemme ja johtamisjärjestelmämme kehitykselle. Tällä hetkellä painopiste on seuraavilla alueilla:
 • Materiaalit, liuottimet ja sterilointimenetelmät
 • Energiankulutus ja hiilidioksidijalanjälki
 • Onnettomuudet, vammat ja työperäiset sairaudet

Tuotteidemme on oltava turvallisia niiden käyttäjille. Tästä syystä ne on suunniteltava niin, että niiden ympäristövaikutus on minimaalinen koko niiden käyttöiän ajan, aina materiaalivalinnasta, valmistusmenetelmistä alkaen käytettyjen tuotteiden käsittelyyn saakka. Tämän saavuttamiseksi kaikissa kehitysprosessien alla tehtävissä päätöksissä on huomioitava käyttöikänäkökulma.

Kemikaalit ja REACH

Minimoidaksemme negatiivista ympäristövaikutusta arvioimme käyttämiämme kemikaaleja jatkuvasti. Tavoitteenamme on vaihtaa kaikki mahdolliset vaaralliset kemikaalit muihin vähemmän vaarallisiin mutta yhtä tehokkaisiin vaihtoehtoihin. Jo tuotekehitystyövaiheessa uusia tuotteita kehitettäessä päätetään millaiset kemikaalit ja minkätyyppiset materiaalit suljetaan pois suuntaviivoista muun muassa REACH-asetuksen ja ehdokasluettelon perusteella. Käytettävien mahdollisesti vaarallisten kemikaalien määrä on paljon pienempi, ja yleensä niitä käytetään vain laboratorioympäristössä.

Wellspect HealthCare on niin kutsuttu kemikaalien jatkokäyttäjä, koska käytämme tuotteita, jotka sisältävät kemiallisia aineita. Olemme tutkineet käyttämämme tärkeimmät materiaalit ja aineet varmistaaksemme, että toimittajamme ovat tehneet kaikkia aineita koskevat ennakkorekisteröinnit ja myöhemmät päivitykset. Tämä prosessi jatkuu, jotta pystymme sen avulla saamaan uusia aineita esimerkiksi ehdokasluetteloon. Emme ole havainneet merkkejä siitä, että jotkin tänä päivänä käytettävät aineet tai materiaalit vedettäisiin markkinoilta REACH-vaatimusten vuoksi.

EU:n alueella toimivana tuotevalmistajana Wellspect HealthCare on velvollinen ilmoittamaan Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) hyväksynnästä, jos jokin tuotteemme sisältää REACH-ehdokasluettelossa olevia vakavia epäilyksiä herättäviä aineita. Nykytilanteessa sitoutuminen tarkoittaa vain sitä, että jokin tuotteemme sisältää DEHP:tä. Työskentelemme määrätietoisesti DEHP:n korvaamiseksi.

Valmistusprosessit

Wellspect HealthCare on ponnistellut kovasti vähentääkseen nopeasti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pääsemistä ilmaan ja veteen. Valmistus tapahtuu suljetussa prosessissa, joka on liitetty puhdistuslaitteistoon. Puhdistuslaitteiston ulkoilmaan johtavassa poistoliitännässä on hiilisuodatin, jonka puhdistusaste on yli 98 %. Valmistusprosesseista ja hiilisuodattimen puhdistusprosessista tuleva vesi puhdistetaan kehittyneessä laitteistossa ja johdetaan sitten kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon.

Energiansäästö

Wellspect HealthCare käyttää sähkövirtaa sisäisten prosessien ja laitteiden käyttämiseen ja kaukolämpöä rakennusten lämmittämiseen. Energiantuotantoon liittyy pahimmassa tapauksessa monenlaisia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Energia on lisäksi uusiutumaton voimavara, eivätkä fossiiliset polttoaineet ole mikään kauaskantoinen ratkaisu tulevaisuuden tarpeisiin. Pyrimme turvautumaan sellaisiin sähköntuottajiin, jotka tarjoavat vihreää kestävää energiaa uusiutuvista lähteistä, kuten vedestä, tuulesta, auringosta ja biopolttoaineista.