Tämän sivun sisältö on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Oletko ammattilainen?

X

A Real
Difference.
Nyt.
& Tulevaisuuden hyväksi.

Ajatukseni kestävyydestä - tasapainosta, kunnioituksesta ja hiilijalanjäljestä

Svenn Poulsen, Group Vice President Wellspect HealthCare and Chairman of the Board of Directors for Dentsply IH AB.

Kun ajattelen kestävää kehitystä, kolme sanaa nousevat ylitse muiden - tasapaino, kunnioitus ja hiilijalanjälki. 

Tasapaino on tärkeää - yksilöinä, työntekijöinä ja yrityksinä. Toimintamme ei saa tapahtua jonkun terveyden, turvallisuuden tai maapallon kustannuksella. Olen vakuuttunut siitä, että jos ympäristövaikutukset pystytään tasapainottamaan säilyttäen samalla sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, yrityksellä on hyvät lähtökohdat menestyä.

Vastuumme yrityksenä on periaatteessa suurempi kuin itse yritys. Kyse on kunnioituksesta meitä nyt eläviä,  ennen meitä eläneitä - ja myös tulevia sukupolvia kohtaan. Meidän on aina muistettava, ettemme ole yksin. Otamme yrityksenä tämän vastuun ei vain siksi, että meidän täytyy, vaan myös siitä syystä,  että haluamme.

Pyrimme olemaan työpaikka, joka liitetään käsitykseen huomaavaisista, positiivisista ja toisiaan ystävällisesti kohtelevista ihmisistä. Tavoitteemme uusia tuotteita tuottaessamme on saada aikaan jotain todella merkittävää tuotteidemme käyttäjiä ajatellen ja samalla vähentää ympäristöjalanjälkeämme kohtuullisin kustannuksin. Tämä on ja tulee olemaan suurin haasteemme kestävän kehityksen hankkeessamme.

Wellspect Sustainability Banner

Tärkeitä tapahtumia

Painopiste lisääntyvässä määrin kestävyydessä
Kestävä kehitys on yhä tärkeämpi osa liiketoimintaamme. Wellspect tehosti työtä vuoden 2019 aikana kehittämällä uuden kestävän kehityksen mallin ja toteuttamalla useita toimintoja pääkonttorissamme ja tuotantolaitoksellamme Mölndalissa. Tätä työtä jatketaan vuoden 2020 aikana kestävän kehityksen huomioon ottamiseksi kaikessa, mitä teemme; prosessit, päätöksenteko, seuranta, työkalut ja järjestelmät, koulutus jne. Otamme tähän työhön mukaan myös Kazanin tuotanto-laitoksemme sekä tytäryhtiömme muissa maissa.

Valmistautuminen vihreämpään LoFriciin:
Mölndalin tuotantolaitos muutti pinnoitusprosessiaan siten, että se mahdollistaa vähemmän vettä ja kemikaaleja vaativien liuottimien käytön ja siten vähäisemmän ympäristövaikutuksen. Uusi ympäristölupa, joka hyväksyttiin vuonna 2019, mahdollistaa muuntamisen.

Tuotekehitys: Wellspect toi markkinoille uuden virtsakatetrin naisille; LoFric Ellen. Tämä tuote on kehitetty yhteistyössä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, ja keskeistä tässä tuotteessa on ihmisarvon/arvokkuuden painottaminen. Kaikissa kehitysprosessin vaiheissa otettiin huomioon tuotteen ympäristöjalanjälki, ja elinkaarianalyysi oli tärkeä työkalu päätöksentekoprosessissa. Esimerkiksi suuri osa tuotepakkauksista on kierrätettäviä.

Vähentynyt tuotantojäte: Wellspect vähensi tuotannossa syntyvää jätettä esimerkiksi pinnoitus- ja lävistysprosesseissa sekä LoFric Sensen, LoFric Origon ja LoFric Hydro-Kitin pakkauksissa. Tämä on saavutettu tekemällä yhteistyötä valmistus-, laatu- ja tuotekehitysosastojen välillä sekä käyttämällä Lean-työkalupakin digitaalisia työkaluja ja menetelmiä. 

CO2: Liikematkoista johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä vähennettiin 37 % lisäämällä digitaalisten kokousten määrää, valitsemalla useammin junamatka ja ylipäätään rajoitetummalla matkustuspolitiikalla. 

Kemikaalit: Vuonna 2019 suurin osa Mölndalin tuotantolaitoksella käytetyistä kemikaaleista tarkistettiin ja 138 kemikaalia korvattiin joko kokonaan muulla tai paremmalla vaihtoehdolla.


Vihreämpi katetrin pinta on tasapainossa luonnon kanssa.

Tärkeä osa jatkuvaa työtämme tuotteiden ja prosessien ympäristövaikutusten vähentämiseksi on ollut LoFric-katetrin uuden pinnoitusprosessin toteuttaminen.

Jos olet kiinnostunut LoFricin elinkaariarviointitutkimuksesta, ota yhteyttä paikalliseen edustajaasi.

LoFric Just Got Greener Web Logo

Mahdollisten tuoteparannusten tunnistaminen elinkaariarvioinnin avulla 

Wellspectissä me käytämme elinkaarianalyysiä työkaluna tunnistamaan, mitkä tekijät tuotteidemme valmistuksessa vaikuttavat eniten ympäristöön, ja sen avulla voimme tunnistaa kehitysmahdollisuudet ja "kuormittajat".

Elinkaariarviointiprosessi tarkastelee kaikkia tuotantoketjun vaiheita raaka-aineiden hankinnasta tuotteiden valmistukseen, jakeluun ja lopulta käyttöiän loppuun.

POBE - paras mahdollinen nykyään saatavilla oleva katetriletkun materiaali 

Vuonna 1990 tehty elinkaariarvio aloitti matkan kohti tuotevalikoimaa, joka ei sisällä PVC-muoveja. Vuodesta 2009 alkaen LoFric-katetriletkujen materiaali on ollut POBE, polyolefiinipohjainen elastomeeri.

Letkun POBE-materiaali ei sisällä PVC: tä eikä muovinpehmentimiä, ja siinä yhdistyvät erittäin hyvät fyysiset ominaisuudet ja poikkeuksellisen hyvä ympäristönsuojelun taso.

POBE koostuu hiilestä ja vedystä. Tämän materiaalin ympäristövaikutus on pieni, esimerkiksi POBE:sta valmistettujen katetrien ympäristökuormitus on 33 % pienempi verrattuna polyuretaanista valmistettuihin katetreihin*."

Sustainability Banner LoFric

Kestävän kehityksen strategia

Dentsply IH AB, johon kuuluvat Dentsply Sirona Implants ja Wellspect Healthcare, toimii kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, jossa liiketoimintamme ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat ovat toisistaan riippuvaisia ja ratkaisevan tärkeitä menestyksellemme. Käytämme resurssejamme tehokkaasti ja vastuullisesti ja pyrimme saamaan aikaan todellisen muutoksen nyt ja tulevaisuudessa. 

Johtavana terveydenhuolto- ja hammasimplanttiyrityksenä olemme: 

Ennakoiva, ympäristönäkökulmasta. Suhtaudumme  vastuuseemme vakavasti ja kannustamme sellaisten prosessien ja tekniikoiden kehittämistä ja toteuttamista, joilla on mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia. Vähennämme ympäristövaikutuksia periaatteinamme  vähentää, uudelleenkäyttää ja kierrättää. Vähennämme tuotteidemme ympäristövaikutuksia elinkaariarviointien avulla.

Huolehtiva, mitä tulee työntekijöidemme terveyden ja hyvinvoinnin suojelusta huolehtimiseen. Haluamme, että työntekijämme tuntevat olonsa turvallisiksi ja tyytyväisiksi työssään ja että heillä on mahdollisuus kehittyä sekä ammatillisesti että yksilöinä. Työympäristöllemme tulisi olla ominaista avoimuus, ja kaikkia ihmisiä tulisi kohdella tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Kukaan työntekijä ei saa kärsiä työn aiheuttamasta sairaudesta tai loukkaantumisesta.  Parannamme jatkuvasti työympäristöämme sekä organisatorisesti, sosiaalisesti että fyysisesti.

Noudatamme kaikkia sovellettavia hallituksen vaatimuksia ja muita tekemiämme sitoumuksia. Toimimme liiketoimintamme kestävän kehityksen näkökulmasta ja meillä on ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat ohjeet läpi koko organisaation 
ja arvoketjun.  

Sitoutunut, jatkuvaan parantamiseen kestävän tulevaisuuden puolesta. Jatkuva kehittyminen on välttämätöntä, jotta voimme ottaa yritysvastuun ja vahvistaa kilpailukykyämme. Avoimessa vuoropuhelussa sidosryhmiemme kanssa voimme ymmärtää, mitä odotuksia meihin kohdistuu yrityksenä ja miten voimme kehittyä ja parantaa toimintaamme. Teemme olennaisuusanalyyseja selvittääkseemme, mitkä kestävyysnäkökohdat tulisi asettaa etusijalle. Prosessimme varmistavat, että kunnioitamme ihmisoikeuksia ja torjumme korruptiota, sama koskee kumppaneitamme. Velvollisuutemme yrityksenä on kunnioittaa nyt eläviä ihmisiä, ennen meitä eläneitä ja tulevia sukupolvia. 

Wellspect Sustainability 4 focus areas 2006

Painopistealueemme

Työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen puolesta monilla alueilla. Työn jäsentämiseksi ja selkeyttämiseksi perustimme neljä painopistealuetta. 
Lue lisää: 

 
Hyvä terveys ja hyvinvointi
Turvallinen, sitoutunut ja innostava työympäristö
Toiminta ilmastoneutraaliksi
Kestävä tuotanto
Wellspect Sustainability Good Health Banner

Hyvä terveys ja hyvinvointi

Myötävaikuttaa Global Goal tavoitteen 3 "Hyvä terveys ja hyvinvointi" saavuttamiseen ja erityisesti seuraaviin tavoitteisiin: 

 • 3.8 Tarjotaan terveydenhoitoa kaikille sitä tarvitseville
 • 3.9 Vähennetään haitallisten kemikaalien aiheuttamien sairauksien määrää
 • 3.B Tuetaan tutkimusta, kehitystä ja saatetaan rokotteet ja lääkkeet kaikkien saataville

Myötävaikuttaa Global Goal tavoitteen 10 “Eriarvoisuuden vähentäminen” saavuttamiseen ja erityisesti tavoitteisiin:

 • 10.2 Edistetään sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallisuutta
 • 10.3 Taataan kaikille yhtäläiset oikeudet ja poistetaan syrjintä

Tavoitteenamme on tehdä parhaamme joka ikinen päivä. Tuotteidemme avulla käyttäjät voivat elää vapaampaa, itsenäisempää elämää. Tuotteemme edistävät terveyttä ja hyvinvointia sinänsä, mutta samalla ne täyttävät  korkeat laatu- ja potilasturvallisuusvaatimukset.

Palveluitamme tarvitsevilla ihmisillä on usein jokin neurogeeninen sairaus tai vamma, kuten esim. selkäydinvamma, Parkinsonin tauti, MS-tauti tai selkärankahalkio (Spina Bifida).  Tarjoamme ratkaisuja ja apua myös ihmisille, jotka kärsivät toiminnallisista häiriöistä, kuten esim. ärtyvästä suolen oireyhtymästä, eturauhasongelmista tai synnytyksen aiheuttamista vaurioista. Monet oireista kärsivät kokevat, että heidän oireensa rajoittavat heidän jokapäiväistä elämäänsä ja aihetta ympäröivä leima vaikeuttaa avun pyytämistä.

Wellspectin tavoitteena on, että useammat ihmiset ympäri maailmaa saavat mahdollisuuden käyttää  ratkaisujamme. Laajennamme jatkuvasti uusille markkinoille ja levitämme tietoisuutta tuotteistamme ja palveluistamme useilla maailmanlaajuisilla viestintäkanavilla. Käynnistimme ACCT:n, Advancing Continence Care Together, maailmanlaajuisen foorumin, joka kokoaa tieteen-, teollisuuden- ja terveydenhuollon alojen ammattilaisia yhteen. Foorumin tarkoituksena on jakaa, olla vuorovaikutuksessa ja keskustella siitä, miten virtsarakon ja suoliston kontinenssihoitoa voidaan parhaiten edistää käyttäjien eduksi ympäri maailmaa.

Lue lisää ACCT:stä täältä

Osana tavoitettamme edistää hyvää terveyttä ja hyvinvointia osallistumme säännöllisesti erilaisiin toimintoihin levittääksemme viestiämme. Julkaisemme kolmea blogia, joissa jaamme tieteellistä tietoa ja käyttäjäkertomuksia, teemme koulutustyötä myyntiorganisaatiomme kautta ja osallistumme haastatteluihin ja sanomalehtiartikkeleihin. Kaiken tämän  tarkoituksena on jakaa lukijoille tietoa virtsarakon ja suoliston ongelmista, ratkaisuista ja siten rikkoa puhumattomuuden ilmapiiriä, joka leimaa näitä aiheita.

Toinen osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen  tähtäävää työtämme on sponsorointimme ja kumppanuutemme. Sponsoroimme monissa maissa  erilaisia urheilutapahtumia, kuten pyörätuolirugbya ja pyörätuolikoripalloa. Tuemme myös katsomalla heidän pelejään, jakamalla kokemuksia ja esittelemällä tuotteitamme. Lisäksi toivotamme tiimien jäsenet tervetulleiksi osallistumaan kehitysprojekteihimme, kun kaipaamme käyttäjien palautetta.

Takaisin painopistealueeseemme
Wellspect Sustainability Work Place Banner

Turvallinen, sitoutunut ja innostava työpaikka

Myötävaikuttaa Global Goal tavoitteen 8 "Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu" saavuttamiseen ja erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

 • 8.1 Kestävä talouskasvu
 • 8.5 Täystyöllisyys, ihmisarvoinen työ, samapalkkaisuus samasta työstä 

Myötävaikuttaa Global Goal tavoitteen 9 " Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri" saavuttamiseen ja erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

 • 9.2 Edistetään osallistavaa ja kestävää teollistumista 
 • 9.4 Päivitetään kaikki teollisuudenalat ja infrastruktuurit kestävyyden takaamiseksi 

Motivaatio, inspiraatio & innovaatio 

Olemme vakuuttuneita siitä, että ilmapiiri, joka motivoi ja inspiroi ja jossa voimme haastaa toisiamme ja tutkia uusia ideoita, on ratkaisevan tärkeää uusien innovaatioiden kehittämisessä. Yrityksenä otamme vastuun ja panostamme työntekijöidemme turvallisuuteen, koulutukseen ja hyvinvointiin. Välitämme toisistamme ja kohtaamme haasteemme ilolla ja keskinäisellä kunnioituksella.

Turvallisuus ennen kaikkea 

Työturvallisuus on tärkein prioriteettimme ja keskeinen painopiste päivittäin. Arvioimme säännöllisesti tietoja riskianalyyseistä, EHS-kierroksista (ympäristö, terveys ja turvallisuus) sekä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden raportoinnista, muutamia mainitaksemme, varmistaaksemme, että työpaikkamme on mahdollisimman turvallinen työntekijöillemme. Tämän lisäksi kaikki uudet johtajat suorittavat kestävän kehityksen ja työympäristökoulutuksen, turvakierroksia suoritetaan säännöllisesti ja riskiarviointeja tehdään toimintamme (toiminta, tilat, laitteet tai työmenetelmät) muutosten yhteydessä.

Hyvinvointi  & kunnioitus

Uskomme, että houkutteleva ja kestävä työpaikka on edellytys taloudelliselle kasvulle. Fyysinen turvallisuus on meille ensisijainen tavoite, samoin kuin sosiaalinen työympäristö ja siten yksilön hyvinvointi. Yrityksenä meillä on useita aktiviteetteja tämän edistämiseksi, kuten askelten keruukilpailut, tuetut hieronnat ja terveydenhoito.  

Tehokkuus & vaatimustenmukaisuus

Tuotannollamme on korkea resurssitehokkuus, mikä on edellytys Ruotsissa sijaitsevalle tuotannolle. Vaadimme myös, että tavarantoimittajamme noudattavat käytännesääntöjämme (eettiset ja liiketoimintasäännöt), jotka sisältävät sovellettavan lainsäädännön lisäksi ihmisoikeuksia, sosiaalisia olosuhteita, työympäristöä, kestävyyttä ja korruption torjuntaa koskevia vaatimuksia.

 
Takaisin painopistealueeseemme
Wellspect Sustainability Climate Neutral Banner

Toiminta ilmastoneutraaliksi 

Myötävaikuttaa Global Goal tavoitteen 9 "Kestävä teollisuus" saavuttamiseen ja erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

 • 9.4 Päivittää koko teollisuus ja infrastruktuuri kestävyyden lisäämiseksi
 • 9.5 Parantaa tutkimusta ja päivittää teollisuusteknologiaa

Myötävaikuttaa Global Goal tavoitteen 12 "Vastuullinen kulutus ja tuotanto” saavuttamiseen ja erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

 • 12.2 Luonnonvarojen kestävä hallinta ja käyttö
 • 12.4 Kemikaalien ja jätteiden vastuullinen hallinta 
 • 12.8 Kestävän elämäntavan yleismaailmallisen  ymmärtämisen edistäminen

Pienempi hiilijalanjälki tietoisten vaiheiden avulla

Pyrimme vähentämään ilmastojalanjälkeä mahdollisimman paljon ja tunnustamaan YK:n ilmastopaneelin johtavan roolin tieteen ymmärtämisessä ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa. Haluamme tuotteistamme riippuvaisten asiakkaidemme  tietävän, että teemme kaikkemme näiden tuotteiden aiheuttaman ilmastovaikutuksen vähentämiseksi. Olemme kuitenkin nöyriä sen tosiasian edessä, että tämä tehtävä on erittäin haastava.

Ilmastovaikutusten vähentäminen

Tavoitteenamme on tulla ilmastoneutraaliksi. Kartoitamme kaikki hiilidioksidipäästöjen lähteet sekä suorista että epäsuorista lähteistä, ja suunnitelluilla käytännön toimenpiteillä pyrimme vähentämään ilmastovaikutuksiamme asteittain. Tuotteidemme valmistus ja käsittely ovat merkittävimpiä ilmastovaikutustekijöitämme tänä päivänä. Yksityiskohtaisten elinkaarianalyysien avulla voimme löytää suurimmat ongelmat ja työskennellä niiden parantamiseksi.

Tietoinen materiaalivalinta

Haluamme, että kaikki uudet tuotteet kehitetään ympäristöä silmällä pitäen, käsittäen sekä tuotteen komponentit että valmistusprosessit. Tulevaisuudessa haluamme fossiilittomien materiaalien käytön olevan ilmeinen valinta, mutta tällä hetkellä monilla nykypäivän tuotteissa käytetyillä materiaaleilla ei ole fossiilittomia korvaavia aineita, jotka on hyväksytty käytettäväksi lääkinnällisten laitteiden tuotteissa.

Ympäristökeskeisyys

Koko vuoden 2019 aikana olemme keskittyneet siihen, miten vähentää materiaalien käyttöä, miten käyttää enemmän kierrätettäviä materiaaleja ja tulevaisuudessa täysin uusia materiaaleja ilmastojalanjälkemme minimoimiseksi. Olemme myös keskittyneet vähentämään tuotannossa käytetyn liuottimen määrää ja pyrkineet aktiivisesti korvaamaan kemikaalit ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

 
Takaisin painopistealueeseemme
Wellspect Sustainable Production Banner

Kestävä tuotanto läpi koko arvoketjun 

Myötävaikuttaa Global Goal tavoitteen 8 "Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu” saavuttamiseen ja erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

 • 8.4 Parantaa resurssitehokkuutta kulutuksessa ja tuotannossa
 • 8.7 Lopettaa nykypäivän orjuus, ihmiskauppa ja lapsityövoiman käyttö 
 • 8.8 Suojella työntekijöiden oikeuksia ja edistää turvallisia työympäristöjä 

Myötävaikuttaa Global Goal tavoitteen 12 "Kestävä kulutus ja tuotanto” saavuttamiseen ja erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

 • 12.2 Luonnonvarojen kestävä hallinta ja käyttö
 • 12.4 Kemikaalien ja jätteiden vastuullinen hallinta 
 • 12.5 Jätteiden määrän merkittävä vähentäminen  
 • 12.6 Kannustaa yrityksiä soveltamaan kestäviä menetelmiä ja vastuullisuusraportointia 

Haluamme asiakkaidemme voivan luottaa siihen, että tuotteemme valmistetaan kestävällä tavalla sekä omissa tuotantoprosesseissamme että toimittajiemme taholla.

Pienennä, vähennä & kierrätä

Pyrimme resurssitehokkaaseen toimintaan minimoimalla luonnonvarojen kulutuksen, vähentämällä energian käyttöä ja kierrättämällä jäljellä olevat materiaalit. Yritämme välttää jätteiden syntymistä mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2019 päivitimme tuotteidemme elinkaarianalyysit, jotta voimme priorisoida oikeat toiminnot ja vähentää ympäristövaikutuksia. Kohdennettujen ponnistelujen avulla, digitaalisen tekniikan avulla, olemme pystyneet vähentämään tuotantomme jätemäärää merkittävästi.

Jätehuolto & päästöjen hyödyntäminen

Meillä on tarkat kemikaalien- ja jätteiden huollon hallintaan liittyvät käytännöt Ruotsissa Mölndalin tuotantolaitoksessa, ja äskettäin ne otettiin käyttöön  tehtaallamme Kazanissa, Turkissa. Katetrien tuotannossa on käytettävä liuottimia, jotka vapauttavat jossain määrin VOC-yhdisteitä (Volatile Organic Compounds). Näiden päästöt kerätään ja puhdistetaan mahdollisimman suuressa määrin. Meillä on kaksi käsittelylaitosta - yksi kloorattujen liuottimien VOC-yhdisteille. Laitos käyttää hiilisuodatinta, jonka puhdistustarkkuus on 99 %. Toinen käsittelylaitos on klooria sisältämättömien liuottimien käsittelyä varten. Klooria sisältämättömien  liuottimien VOC-yhdisteet puhdistetaan lämpöpolttolaitoksella, ja tämän puhdistustarkkuus on yli 98 %.

Vastuu läpi toimitusketjun

Vaadimme toimittajiamme toimimaan perusarvojemme mukaisesti ja noudattamaan käytännesääntöjämme, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan arviointi- ja seurantaprosessejamme. Vuoden 2019 aikana tarkistimme toimittajiemme arviointiprosesseja ja panostimme kestävyyteen. Uskomme yhteistyöhön toimittajiemme kanssa ja avoimen vuoropuhelun ylläpitäminen on tärkeää. Vasta sitten voimme saavuttaa todellisen muutoksen ja olla uskottavia ja avoimia läpi koko arvoketjumme. 

 
Takaisin painopistealueeseemme